nyomtatás JÜB - Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer

Feltöltő: Tartalomadminisztrátor Apr 26, 2010

Utolsó módosítás: Tartalomadminisztrátor Apr 26, 2010

ugrás a metadatokhoz

Metaadatlap

Típus: bevált gyakorlat
A gyakorlat neve: JÜB – Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer
A gyakorlat nevének rövidítése: JÜB
A gyakorlat logója:
A gyakorlat webcíme: http:/­/­www.­nyilvantarto.­hu/­kekkh/­kozos/­index.­php?k=jogugyletek_hu
Nyelv(ek): angol , francia , magyar , német
A gyakorlat típusa: projekt , szolgáltatás
Ország: Magyarország
A fejlesztés kezdete: 2007-12-01
A fejlesztés vége: 2008-01-01
A fejlesztés folyamatban van: nem
A gyakorlat működésének kezdete vagy tervezett kezdete: 2008-01-01
A gyakorlat összegzése:
A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi LXIV. törvény (jbt.) alapján a KEK KH kifejlesztette a Bírósági végrehajtók, Ügyvédek, Közjegyzők Adatszolgáltatási Keretrendszerét.
A gyakorlat leírása:

A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2007.évi LXIV. törvény olyan jogszolgáltatást célzott meg, amely a modern technikai lehetőségeket kihasználva teljesíti a jogbiztonsághoz és a tisztességes eljáráshoz való jog követelményeit. Legfőbb szabályozási területe az ügyféladatok ellenőrzése, amely a közjegyzőkről, az ügyvédekről és a bírósági végrehajtásról szóló törvényekbe is beépült.
A törvény által igényelt informatikai megoldás – a központi nyilvántartásokkal kapcsolatos elektronikus adatlekérdezési és ellenőrzési szolgáltatások megvalósítása – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) informatikai architektúrájába illeszkedik. Az ügyféladatok ügyvédek, közjegyzők, bírósági végrehajtók által elektronikus úton történő ellenőrzésének lehetővé tételéhez szükséges technikai feltételek biztosításának határideje 2008. január 1. volt, amelynek megfelelően a KEK KH Uniós forrásból megvalósította a fejlesztést. Kiemelkedő jelentőségű, hogy ezen fejlesztés az első lezárt projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Programjának (EKOP-2007/1.1.2) keretében. A személy- és okmányellenőrzés során az ellenőrzés az ellenőrizendő személy, következő nyilvántartási adataira terjed ki:
• természetes személyazonosító adatai,
• állampolgársága, hontalansága, menekült, bevándorolt, letelepedett, illetőleg EGT-állampolgár jogállása,
• lakcíme,
• arcképmása,
• aláírása,
• az igazolványának, valamint a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának okmányazonosítója és az okmányazonosító alapján nyilvántartott adatai.

Az adatszolgáltatás során az okmánynyilvántartásokból továbbított arcképmást és aláírást a JÜB rendszer vízjel felirattal látja el, melynek tartalma: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala. Az okmányon szereplő képi adatok és a JÜB rendszerben továbbított képi adatok között csak a vízjel tekintetében engedhető meg az eltérés. A vízjel elhelyezésének biztonsági okai vannak.
Az ügyvédek vonatkozásában – ahol a személyazonosság-ellenőrzés elvégzésének Jbt.-ben meghatározott feltétele a jogügyletet tenni szándékozó fél ellenőrzéshez történő előzetes írásbeli hozzájárulása – ez a szolgáltatás-típus csak akkor választható, ha az ellenőrzéshez való hozzájárulás az ügyvéd rendelkezésére áll. A másik két felhasználói kör (közjegyzők, bírósági végrehajtók) esetén jogszabály határozza meg a felhasználás eseteit.
A gyakorlat által érintett szakterület: e-kormányzat
Téma: ügyfélközpontú szolgáltatás
Címkék: jogügyletek biztonsága , Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala , okmányok ellenőrzési lehetősége az ügyintézési folyamatokat megelőzően
Működési terület: bűnüldözés, igazságszolgáltatás és jog
Szakpolitikai környezet és stratégiai keretek bemutatása:

A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi LXIV. törvény (jbt.) alapján a KEK KH kifejlesztette a Bírósági végrehajtók, Ügyvédek, Közjegyzők Adatszolgáltatási Keretrendszerét.
A kialakított rendszer egy új jogintézményt hozott létre. A jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi LXIV. törvényben foglaltaknak megfelelően az ügyvédek kizárólag az ügyfelük felhatalmazásának birtokában kaphatnak a központi nyilvántartásból adatokat. Mivel az ügyfelek mérlegelési joga, hogy felhatalmazást adnak-e a szolgáltatás igénybevételével az ellenőrzés lefolytatására, így az ügyvédek nem kötelesek a rendszer által biztosított ellenőrzések használatára.
Megcélzott felhasználók és felhasználói csoportok: közvetítő
A megcélzott felhasználók és felhasználói csoportok bemutatása:

A lakásmaffia-tevékenység megszüntetése, az ingatlanokkal kapcsolatos visszaélések és a cégügyletekben tapasztalt jogsértések visszaszorítása céljából az Országgyűlés elfogadta a jogügyletek biztonságának erősítése érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2007. évi LXIV. törvényt.
Fent megfogalmazott célok megvalósítása érdekében a jogszabály az ügyvédek, a közjegyzők és a bírósági végrehajtók számára elektronikus úton biztosít adatigénylési célú hozzáférést egyes hatósági nyilvántartásokhoz.
A közjegyzők és a bírósági végrehajtók emellett lekérdezhetik ügyfelük aktuális lakcímadatait, valamint megtudhatják, hogy ügyfelük tulajdonában milyen jármű van, illetve egy adott jármű milyen adatokkal szerepel a nyilvántartásban.
Hatókör: nemzeti
A projekt státusza: működő
A gyakorlat célja: elektronikus közigazgatási szolgáltatások
A kivitelezés módja: közigazgatáson belül
A kezdeményezés megvalósításának és irányításának bemutatása:

A felhasználók munkája az ügyfelek személyazonosításra használt okmányában szereplő adatainak a KEK KH nyilvántartásában szereplő adatokkal történő összehasonlításával bővül. Ennek a lépésnek szükségszerűen meg kell előznie a jogügylet tárgyát képező okirat ellenjegyzését.
A fejlesztés eredményeként olyan szolgáltatást alakított ki a KEK KH, amelynek hatásaként a lakásmaffia tevékenység visszaszorult, a jogügyletek kapcsán a közbizalom jelentősen növekedett, mindamellett, hogy az ügyintézés ideje gyakorlatilag nem változott.
Választott technológiák: jogvédett technológia
A műszaki megoldás bemutatása:

A JÜB rendszer a használatára feljogosított felhasználók számára egy AJAX technológiát használó webes felületen érhető el. A felhasználók autentikációját a központi rendszer single sign-on megoldása, az ügyfélkapu biztosítja. A lekérdezéseket a kérelmezőknek elektronikus aláírással kell ellátniuk, amelyhez olyan elektronikus aláíró tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, amely szerepkört (ügyvéd, közjegyző vagy bírósági végrehajtó) tartalmaz. A lekérdezés során megtörténik a lekérdező viszontazonosítása, valamint a tanúsítvány érvényességének ellenőrzése.
A JÜB rendszer interfészein szabványos XML/SOAP üzenetekkel kommunikál.
Finanszírozási forrás: központi költségvetés
Megvalósítási költség (teljes költség): 90.000.000 – 150.000.000 Ft
Éves fenntartási költség: 1 –15.000.000 Ft
A legfontosabb eredmények, hasznok és hatások bemutatása a gyakorlat által érintett célcsoportok szempontjából:

Az ügyféladatok esetleges pontatlansága, a közhiteles nyilvántartásokban való ellenőrzésének hiánya miatt a jogügyletek alacsonyabb biztonsági szintűek voltak. Az elveszett, ellopott, megsemmisült, hamisított, illetve a nyilvántartásban nem szereplő igazolványok felderítése a rendőrhatóság feladatát képezi. Az eredményes felderítésig ezért ezen okmányok nagyobb eséllyel voltak felhasználhatók illetéktelen adatigazolásra.
A jogügyletek biztonságának előmozdítása érdekében a fejlesztést követően az ügyvédek, a közjegyzők és a bírósági végrehajtók a KEK KH nyilvántartásaiból összevethetik ügyfeleik bizonyos okmányadatait a nyilvántartásban szereplő adatokkal. Mindezt on-line, real-time módon a legmagasabb szintű biztonsági követelmények teljesítésével (tanúsítvány alapú azonosítás, ügyfélkapu viszontazonosítás).
A fejlesztéshez rendelkezésre álló szűk határidő és költségkeret okán a KEK KH a már meglévő, Központi Rendszer szolgáltatásaira építve tudta megvalósítani a fejlesztést.
A fejlesztés eredményeképp a szolgáltatást igénybevevők a Magyar Ügyvédi Kamara területi szerveinek tagjai, ügyvédek, európai közösségi jogászok, a közjegyzők, valamint közjegyző-helyettesek az önálló és megyei bírósági végrehajtók, önálló és megyei bírósági végrehajtó-helyettesek továbbá mindazon ügyfelek lesznek, akik a fent említett jogi személyekhez fordulnak, illetve igénybe veszik a jogszabályban meghatározott szolgáltatásaikat.
Ennek alapján több ezer lekérdezés valósult meg a KEK KH közreműködésével a jelenlegi nyilvántartási rendszer, valamint meghatározott esetekben a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) által kezelt Központi Idegenrendészeti Nyilvántartás (ISZL) felhasználásával, illetve továbbfejlesztésével.
A beruházás megtérülésének bemutatása:

Az adatszolgáltatás költségei
A projekt EKOP forrásból valósult meg kiemelt projektként, 100%-os támogatási intenzitással. (Az EKOP-ban megvalósuló projekteket az EU és a Magyar Állam közösen finanszírozza).
A különböző nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásokért a nyilvántartásokra vonatkozó ágazati jogszabályokban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Ez alól az idegenrendészeti nyilvántartás jelent kivételt. Az idegenrendészeti nyilvántartásból szolgáltatott adatok esetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 28. §-nak (1) bekezdésében foglaltakat („Az államigazgatási eljárási cselekményért az e törvényben megállapított illetéket kell fizetni.”) kell alkalmazni.
A JÜB rendszerből történő adatigénylések esetében az egyes nyilvántartásokból történő adatszolgáltatásokért a díjrendeletekben meghatározott, különböző összegű díjakat, míg az idegenrendészeti nyilvántartásból az Itv.-ben meghatározott 2200 Ft általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.
A bírósági végrehajtók mentesülnek mind a díj, mind az illetékfizetés alól.
A közjegyzőket – az úti okmányok központi nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 15/2001. (VII. 5.) BM rendelet kivételével – a díjrendeletek mentesítik a díjfizetés alól, ezért csak az útiokmány-nyilvántartásból teljesített adatszolgáltatásért kell igazgatási szolgáltatási díjat, valamint – mentesítő rendelkezés hiányában – az idegenrendészeti nyilvántartásból történő adatszolgáltatásért illetéket fizetniük.
Az ügyvédek sem a díjrendeletek, sem az illetéktörvény alapján nem élveznek mentességet, ezért ez a személyi kör minden egyes nyilvántartásból történő adatszolgáltatásért fizetni köteles.
A JÜB adatszolgáltatásért az adatigénylőnek utólag, a hatóság által kibocsátott elszámolás alapján kell fizetnie.
Projekt költség-haszon elemzése: A KEK KH a JÜB rendszer egyes szolgáltatásait ingyenesen biztosítja az arra jogosultak részére, szolgáltatási díjat kizárólag a – jogszabályban meghatározottaknak megfelelően – nyilvántartásokból történő lekérdezésekért kell fizetniük a felhasználóknak.
Tapasztalatok:

1. A projekt célja, hogy az ügyvéd, a közjegyző és a bírósági végrehajtó a jogügyletek biztonságának előmozdítása érdekében a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala nyilvántartásaihoz elektronikus úton csatlakozva összevethesse ügyfele személyazonosításra szolgáló okmányának adatait a Hivatal nyilvántartásaiban szereplő adatokkal. Ezáltal elkerülhetővé válik az elveszett, ellopott, megsemmisült, vélhetően hamisított, illetve a nyilvántartásban nem szereplő okmányok adatigazolásra történő felhasználása. Továbbá törvényi felhatalmazás alapján a bírósági végrehajtók és a közjegyzők számára lehetőség nyílik a járműnyilvántartás adatainak elektronikus formában történő lekérdezésére. A szolgáltatás sikerességét leginkább jellemző mutató az adatszolgáltatások száma, amelyet az üzembeállítás után a KEK KH folyamatosan monitorozza, a statisztikák a KEK KH honlapján elérhetőek.

2. A Hivatal nyilvántartásaihoz elektronikus úton történő hozzáférés biztosítása a jogügyletek, illetve az okirati forgalom biztonságának növelését eredményezik, és hozzájárulnak a jogi szolgáltatásokkal szembeni közbizalom erősítéséhez.

3. Az ügyféladatok ellenőrzése nagymértékben hozzájárul a visszaélések számának csökkentéséhez, azok megelőzéséhez. A jogbiztonság erősödése össztársadalmi szempontból előnyös, preventív szerepe és hatása van, hiszen nagymértékben elősegíti a személyazonosító okiratokkal, illetve az ingatlanokkal való visszaélések megelőzését, ami közvetetten a polgárok és az üzleti életben résztvevők biztonságérzetét is növeli.

4. Szolgáltatás minősége: A KEK KH a minőségi szolgáltatást folyamatos monitorozással tudja biztosítani, mindemellett a KEK KH Ügyfélközpontja többcsatornás (telefon, e-mail, személyes megjelenés, stb.) Help-Desk jellegű szolgáltatást is biztosít az ügyfelek részére.
A tudásmegosztás lehetőségei:

A JÜB rendszer mind koncepciójában, mind technológiájában Európai szinten is kiemelkedő megoldásnak számít. A közhiteles alapnyilvántartások – megfelelő biztonságú autentikációt követően – a tágabb értelemben vett közszféra felé is megnyíltak, egy teljesen új szemléletű G2B szolgáltatás jött létre, amelynek hozzáadott értéke abban érhető tetten, hogy a korábban „lakásmaffia-jelenségként” elhíresült bűncselekmények visszaszorultak, sőt a klasszikus értelemben vett „lakásmaffia” (hamisított okmányokkal az ügyvédek, közjegyzők félrevezetésével bonyolított jogügyletek) tevékenység gyakorlatilag megszűnt.
A fentieken túlmenően fontos, hogy a KEK KH bebizonyította, hogy rövid határidővel, kiemelkedően alacsony költségvetéssel is meg lehet valósítani egy ilyen országos kihatású projektet, amennyiben a Központi Rendszer szolgáltatásait igénybe veszi egy szervezet a kialakítandó e-kormányzati szolgáltatása kapcsán.
Innovatívnak minősül technológiai szempontból a JÜB felületének kialakítása kapcsán alkalmazott AJAX technológiai, a szerepkörös tanúsítványalapú autentikáció és az országos lefedettséget biztosító – internet alapú – https protokoll alkalmazása.
A KEK KH a sok éves jó gyakorlatnak megfelelően KEK KH oldali projektszervezetet is kialakított a megfelelő projektmenedzsment érdekében. A rövid határidők mellett ezt indokolta az ÚMFT EKOP forrásból történő lebonyolítás is, amely kapcsán kiemelt hangsúlyt kellett fordítani a teljes körű adminisztrációra és minőségbiztosításra is. Fontos kiemelni, hogy e projekttel a KEK KH zárta le az első sikeres EKOP projektet.
A gyakorlatot megvalósító intézmény:
Neve: Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Honlapja: www.nyilvantarto.hu
Kontaktszemély neve: Vadászi Tiborné
E-mail címe: krisztina.vadaszi@mail.ahiv.hu
Telefonszáma: 00-36-1-412-6442
Kivitelező cég:
Neve: IDOM 2000 Konzulens, Szolgáltató Zrt.
Honlapja: http://www.idom.hu
Kontaktszemély neve: Németi János
E-mail címe: janos.nemeti@idom.hu
Telefonszáma: