nyomtatás R4eGov - e-Kormányzat kutatás

Feltöltő: Tartalomadminisztrátor Apr 19, 2010

Utolsó módosítás: Rendszeradminisztrátor Jun 22, 2010 (változások)

ugrás a metadatokhoz

Metaadatlap

Típus: bevált gyakorlat
A gyakorlat neve: R4eGov – e-Kormányzat kutatás
A gyakorlat nevének rövidítése: R4eGov
A gyakorlat logója:
A gyakorlat webcíme: http:/­/­www.­r4egov.­eu
A gyakorlat elérhetősége az ePractice-en: http:/­/­www.­epractice.­eu/­en/­cases/­r4egov
Nyelv(ek): angol
A gyakorlat típusa: projekt , szolgáltatás
Ország: EU intézmény (működési területe) , pán-európai
A fejlesztés kezdete: 2006-03-01
A fejlesztés folyamatban van: igen
A gyakorlat működésének kezdete vagy tervezett kezdete: 2006-03-01
A gyakorlat összegzése:
Az R4eGov az EU Bizottsága által támogatott projekt, amelynek célja, hogy segítsen megbirkózni az európai e-kormányzat egyik legnagyobb, az emberek és szolgáltatások nemzeti határokon belüli és a nemzeti határokat átlépő egyre fokozódó mobilitásából eredő kihívásával.
A gyakorlat leírása:

Az R4eGov az EU Bizottsága által támogatott projekt, amelynek célja, hogy segítsen megbirkózni az európai e-kormányzat egyik legnagyobb, az emberek és szolgáltatások nemzeti határokon belüli és a nemzeti határokat átlépő egyre fokozódó mobilitásából eredő kihívásával.
A legtöbb e-kormányzati kezdeményezés önállóan jött létre, ezért most egyre inkább szükséges, hogy „kommunikáljanak” egymással. Az R4eGov projekt számára kihívást jelent, hogy sikerülhet-e a kommunikációt megteremteni anélkül, hogy
• a már létező rendszereket mással felváltanák,
• a tagországokban alkalmazott szabályok bármelyikét is megsértenék,
• az állampolgárok személyiségi jogait megsértenék,
• centralizált rendszert hoznának létre.
A projekt „víziója”, hogy előmozdítsa egy jobb, biztonságosabb Európai Tudásalapú Társadalom létrehozását. Ennek része egy olyan közigazgatás megteremtése különböző információ-cserét biztosító megoldások alkalmazásával, amely kielégíti az állampolgárok növekvő elvárásait, egyszerűsíti a mobilitási folyamatokat, áthidalja az egyedi megoldásokat anélkül, hogy központilag létrehozott, egymáshoz nem kapcsolódó információs kapukon keresztül próbálná a nemzeti sajátosságokat kezelni.
A gyakorlat által érintett szakterület: e-kormányzat
Téma: e-azonosítás és e-biztonság , e-közbeszerzés , e-szolgáltatások a lakosságnak , e-szolgáltatások a vállalkozásoknak , infrastruktúra , interoperabilitás , jogi szempontok , nyílt forráskód , stratégia, szakpolitika
Címkék: biztonság , workflow
Működési terület: bűnüldözés, igazságszolgáltatás és jog , közbeszerzés , oktatás, tudomány, kutatás , vámügyek
Szakpolitikai környezet és stratégiai keretek bemutatása:

Az R4eGov projektet az EU 6. Keretprogramja (FP6) finanszírozza, amely valamennyi, az EU-szintű kutatást elősegítő projekt keretéül szolgál.
A FP6 programban megvalósuló négyféle típusú projekt közül az R4eGov ún. „Integrált Projekt”, amely tulajdonképpen új termékekkel, folyamatokkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos tudás létrehozását célozza. Az R4eGov egy olyan kutatási projekt, amely technológiai fejlesztésre irányul, és tesztelési, valamint képzési tevékenységet is magában foglal.
Megcélzott felhasználók és felhasználói csoportok: közigazgatási intézmény , magánszemély
A megcélzott felhasználók és felhasználói csoportok bemutatása:

Az R4eGov projektnek két elsődleges célcsoportja van:
• a tagországok közigazgatása és az EU-szintű adminisztráció hasznosíthatják a projekt által kifejlesztett interoperabilitással, biztonsággal és workflow-val kapcsolatos eszközöket,
• az e-kormányzattal foglalkozó kutatócsoportok szintén haszonélvezői lehetnek a projekt eredményeinek.
E két célcsoport beazonosítása alapján az R4eGov felhasználói-csoportokat hoz létre, amelyek – mint végső felhasználók – élethelyzet-problémáik bemutatásán keresztül megjelölik azokat a területeket, ahol az R4eGov-eszközöket hasznosítani lehet. Ily módon a projekt eredményei a végső felhasználók hasznára válhatnak.
Hatókör: nemzetközi
A projekt státusza: kutatási fázis
A gyakorlat célja: IT infrastruktúra vagy termék
A kivitelezés módja: közigazgatási szervek és/vagy magánszektor és/vagy non-profit szektor közötti partnerség
A kezdeményezés megvalósításának és irányításának bemutatása:

Az R4eGov projektet hét EU-tagország (Belgium, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Ausztria) 20 partnerét tömörítő konzorcium valósítja meg. A konzorciumban részt vesznek:
hatóságok: Ausztria Miniszterelnöki Hivatala, Szövetségi Törvényszéke, EUrojust, Europol, Fedict, Greffe du Tribunal de Commerce de Paris, One NorthEast;
egyetemek és kutatóhelyek: Deutsches Forschungstentrum für künstlichen Inteligenz GmbH, Eurécom Institute, Max-Planck Institut für Informatik, Universität von Hamburg, Universität von Koblenz, University of Leeds;
szakértő intézmények: Infocert, Metadat, Karobas, Web Force;
vállalatok: Unisys Belgium, SAP AG Labs, Thles Security Systems.
A projektet két különálló partner menedzseli:
• az e-kormányzati megoldások saját felhasználásában érdekelt közigazgatási szervezetek koordinálását a One NorthEast;
• a workflow rendszerek technikai megoldásokat pedig a SAP AG Labs irányítja.
Választott technológiák: alapvetően nyílt szabványon alapuló megoldás , jogvédett technológia , szabad szoftver , szabványon alapuló technológia
A műszaki megoldás bemutatása:

A rendszer-architektúra web-service alapú, amelyben a szolgáltatásbusz hívja meg az egyes modulokat. Az üzenetváltás a Simple Object Access Protocol-on alapul, amit számos web-szolgáltatás egészít ki, pl. biztonsági, tranzakciós, titkosított üzenetkezelés, stb. A szokásos absztrakciós rétegek fordítják át a Workflow Magement System (WfMS) interfészét a J2EE és Microsoft környezetben is működő szolgáltatásbuszra. Az alkalmazási keretrendszer támogatja a Windows, és Java alapú működést is. A projektben kifejlesztett web-szolgáltatási interfészekkel szemben elvárás, hogy kezelni tudják a Java, vagy .Net-ben írt modulokat. A moduláris megközelítés lehetővé teszi a partnerek számára, hogy beazonosítsák a számukra szükséges elemeket, majd csak ezeket telepítsék. Ezáltal az együttműködésben a helyi partnerek igényeiknek megfelelően vesznek részt.
Finanszírozási forrás: EU közösségi finanszírozás , magánszektor
Megvalósítási költség (teljes költség): több mint 10.000.000 €
Éves fenntartási költség: 1.000.000 – 5.000.000 €
A legfontosabb eredmények, hasznok és hatások bemutatása a gyakorlat által érintett célcsoportok szempontjából:

A fejlesztők más információ-csere környezetben is alkalmazható, a projekttel nagy vonalakban megegyező esettanulmányok felhasználásával két tesztprogramot alakítanak ki:
• az osztrák Miniszterelnöki Hivatal vezetésével egy olyan interoperabilitási kaput (gateway) hoznak létre, amely elektronikusan kezeli a joganyagok teljes életciklusát; illetve
• egy másik interoperabilitási kaput (gateway) is kifejlesztenek az Eurojust, Europol és a belga Fedict (Információtechnológiai és Kommunikációs Közszolgáltatási Hivatal) közötti együttműködés és elektronikus információcsere megvalósítására.
A tesztprogramokat a projekt első éve alatt készített hat esettanulmány alapján választották ki, amelyek témái az alábbiak:
• a joganyagok átláthatósága és kölcsönös hozzáférhetősége – az osztrák „e-Jog” (eRecht) tárház, és egy EU-joganyagot tartalmazó jogszabálygyűjtemény közti relációban;
• az Eurojust, Europol és egy tagállam (Belgium) közötti biztonságos bűnügyi információcsere;
• közös európai elektronikus közbeszerzési séma kialakítása;
• interoperabilitás az oktatási környezetben;
• konzuli információs hálózat;
• biztonságos és szabad együttműködés a német Legfelsőbb Bíróság keretén belül.

A tesztelés, és az interoperabilitással, biztonsággal, integrációval és képzéssel kapcsolatos kutatás azt bizonyítja, hogy a projekt számos felhasználói csoport tapasztalatára, értékelésére alapoz, amelyek az állampolgárok és a kormányzat számára mérhető eredménnyel járnak. A felhasználói csoportok egyfajta kapcsot képeznek a potenciális végfelhasználók és az R4eGov projekt között.
A felhasználói csoportok olyan érdek-közösségek, amelyek elkötelezettek a biztonság, a konzuli kapcsolatok, a csalás és az egészségügy európai dimenziói iránt. Egyes megközelítések bilaterális jellegűek, míg mások a teljes körű, határokon átnyúló interoperabilitásra alapoznak.
A két tesztelés, és a felhasználói csoportok igényeinek feltérképezése alapján az R4eGov projekt tényleges hozzáadott értéket teremt azok számára, akik érdeklődnek a projekteredmények iránt, támogatják a kutatás eredményeinek terjedését, és a végfelhasználók tájékoztatását.
Tapasztalatok:

1. Nem szabad a nehézségektől meghátrálni, egyaránt szükség van hitre és kemény munkára. A már létező rendszerek közötti intereoperabilitás megteremtése radikális átalakítások nélkül korábban irreálisnak látszott – ma már több partner is úgy látja: mégis lehetséges.
2. A világ változásával az új eGov megoldások iránti igény ma erősebb, mint a kipróbálással kapcsolatos félelem. Míg a korábbi tapasztalatok azt igazolták, hogy csak a kisebb közigazgatási szervezetek vállalkoznak arra, hogy tesztfelhasználók legyenek, az R4eGov-ban résztvevő Eurojust, Europol, az osztrák Miniszterelnöki Hivatal és a Fedict példája azt igazolja, hogy már nem érvényes a régi szabály.
3. Az EU Bizottság programjai elősegítették, hogy az európai szervezetek közötti együttműködés javuljon. A szakértők megtanulták, hogyan kell együttdolgozni a nagy konzorciumokban, kevésbé aggódnak saját „tulajdonuk” védelméért, nyitottabbá váltak a máshol kitalált technológiák befogadása irányában.
A tudásmegosztás lehetőségei:

Az R4eGov, és más projektek közti kapcsolatot tekintve, e projekt komplementer együttműködésre törekszik más európai és Európán kívüli kutató közösségekkel és programokkal. Az EU-n belül az R4eGov számos, az e-kormányzás, a megbízhatóság és biztonság, megosztott rendszerek, hálózatok területeivel foglalkozó projektet fog össze. Ugyanakkor, interkontinentális kapcsolódása is van: az ausztráliai Queensland University és az amerikai Carnegie Mellon University projektjeivel.
Az eredmények közzétételének egyik csatornája a különböző konferenciákon történő bemutatkozás, mint például a német EU-elnökség idején szervezett szemináriumon 2006-ban, vagy az OECD által 2007. júliusában szervezett szemináriumon, amelynek témája a közigazgatás teljesítményének javítása volt, majd 2007. szeptemberében a Lisszaboni Miniszteriális Konferencián is bemutatkozott a projekt.
A gyakorlatot megvalósító intézmény:
Neve: Unisys
Honlapja: http://www.unisys.be/index.htm
Kontaktszemély neve: Athina Dalamanga
E-mail címe: Athina.dalamanga@be.unisys.com
Telefonszáma: