Fogalomtár

A Tudásportál szakontológiája a különféle tartalmak (dokumentumok, események, szereplők stb.) osztályozására több szinten, számos fogalmat használ. Ugyancsak jelentős fogalmi fákat alkotnak a fő tartalmak leírására szolgáló egyéb entitások (pl. minőségek, közfeladatok, nyelvek). Bár a portál működéséhez mindezen fogalmak reprezentációjára szükség van, már egy kis részükkel is jól le lehet írni az e-közigazgatás szakterületének a jelenségeit. Ezek a válogatott fogalmak alkotják a Tudásportál tárgyszókészletét. A tárgyszavak egyúttal azok a kifejezések, amelyeket a portál fölajánl pl. dokumentumok tárgyának megadásához.

Az alábbi gyűjtemény betekintést nyújt a portál által használt tárgyszókészletbe, valamint a forrás megnevezésével megadja azok definícióját.


adatbiztonság
adatkezelés
adatszolgáltatás
adatvédelem
adminisztratív teher
adó- és illetékügy
akadálymentesítés
Államreform operatív program
ASP
átláthatóság
azonosítás
back office
benchmarking
dereguláció
digitális szakadék
digitalizálás
dokumentumkezelés
e-demokrácia
e-egészségügy
e-fizetés
egyablakos ügyintézés
e-kereskedelem
e-kormányzás
e-kormányzat
e-közbeszerzés
e-közigazgatás
e-learning
elektronikus aláírás
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
elektronikus szolgáltatás
elektronizálás
e-önkormányzat
e-szavazás
EU20/25 szolgáltatás
fenntarthatóság
front office
G2B szolgáltatás
G2C szolgáltatás
G2G szolgáltatás
hálózat- és rendszerfelügyelet
hardver
hitelesítés
honvédelem
indikátor
információs társadalom
innováció
Internet-használat
interoperabilitás
iratkezelés
keretrendszer
kormányzati portál
környezetvédelem
környezetvédelmi engedélyek
közbeszerzés
közigazgatási reform
közlekedés
közszolgáltatás
monitoring
munkanélküli járadék
oktatás
operatív program
közösségi internet-hozzáférési pont
portál
szolgáltatási szint
tanúsítás
területfejlesztés
tudásmenedzsment
Új Magyarország Fejlesztési Terv
útlevél
ügyfélkapu
vidékfejlesztésadatbiztonság

Az adatbiztonság az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és tönkretétele elleni eljárások, műszaki megoldások és szervezési óvintézkedések rendszere.
Forrás: Kikeres 3.0.

adatkezelés

Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt is) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Forrás: Kikeres 3.0.

adatszolgáltatás

Adat közlése, rendelkezésre bocsátása. Az érintettel az adat felvétele előtt közölni kell, hogy az adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is.
Forrás: Kikeres 3.0.

adatvédelem

Az adatvédelem az adatok kezelésével kapcsolatos törvényi és rendeleti szintű jogi szabályozás formája, amely az adatok valamilyen szintű, előre meghatározott csoportjára vonatkozó adatkezelés során érintett személyek jogi védelmére és a kezelés során felmerülő eljárások jogszerűségeire vonatkozik.
Forrás: Kikeres 3.0.

adminisztratív teher

Az adminisztratív terhek a jogi szabályozásból fakadóan a gazdasági élet szereplőire háruló adminisztrációs kötelezettségek. Az állampolgárokra, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra és egyéni cégekre, a költségvetési szervekre (az államháztartás négy alrendszerében) háruló adminisztrációs terhek lehetnek például: engedélykérés, regisztrációs eljárások, együttműködés könyvvizsgálókkal, hatósági ellenőrökkel, statisztikai adatgyűjtés, szabályzatkészítés, stb.
Forrás: http://www.pm.gov.hu/web/home.nsf/(PortalArticles)/43EFBF2C1A904676C1256FAA003DFF70; http://www.burostop.hu/szotar.shtml

adó- és illetékügy

Az adóval, illetékkel és a költségvetési támogatással összefüggő államigazgatási hatósági ügy.
Forrás: Kikeres 3.0.

akadálymentesítés

Annak biztosítása, hogy az épített környezet kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára biztosított legyen, ideértve azokat az egészségkárosodott személyeket is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük.
Forrás: Kikeres 3.0.

Államreform operatív program

Olyan operatív program, amely a közigazgatási és igazságszolgáltatási ügyintézés minőségének növelésére, a kormányzás eredményességének javítására, továbbá a közigazgatási, védelmi, igazságszolgáltatási szervek, illetve a közigazgatási funkciót ellátó civil szervezetek vagy gazdasági önkormányzatok működésének hatékonyabbá tételére törekszik.
Forrás: http://www.nfu.hu/download/2592/AROPHUadopted.pdf

ASP

Application Service Povider (Alkalmazás-szolgáltató). Egy központi adatbázison vagy gépparkon alapuló hálózati szolgáltatásokat nyújtó cég. Az alkalmazás-szolgáltatók lehetővé teszik a cégek és magánemberek számára, hogy az ahhoz szükséges eszközök megvásárlása nélkül, bérleti vagy eseti díj ellenében vegyenek igénybe információs és feldolgozási szolgáltatásokat.
Forrás: http://pcforum.hu/szotar/Application+Service+Provider.html

átláthatóság

A támogatások odaítélésével, a pályáztatás rendszerével, a programirányítás döntéseivel, a pénzek felhasználásával kapcsolatos nyilvánosság, ellenőrizhetőség és számon kérhetőség. Az átláthatóság a tényleges és formális döntési szabályok előre történő rögzítését és következetes alkalmazását követeli meg.
Forrás: ITOSZ

azonosítás

Olyan szolgáltatás, amelynek eredményeként az azonosítást igénylő a feladatának ellátásához szükséges biztonsággal - egy harmadik személy vagy saját maga által - bizonyosságot szerez, hogy az azonosítás alanya megegyezik az azonosítást kérő által állított személlyel, és amelynek eredménye egy kellő biztonságú, a személy azonosítására egyértelműen alkalmas információ közlése, illetve megerősítése.
Forrás: 2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról

back office

A közszolgálati szektor intézményeinek belső működése, a háttérfolyamatok és az azok működését biztosító rendszerek.
Forrás: ITOSZ

benchmarking

Egy beavatkozás teljesítményszintjének minőségi és mennyiségi összehasonlítása egy olyannal, amely hasonló téren a legjobbnak minősül. Az összehasonlítást megkönnyíti, hogy országos vagy regionális szinten rendelkezésre állnak adatok a jó vagy kevésbé jó megoldásokról.
Forrás: ITOSZ

dereguláció

Célja a jogszabálytömeg karbantartása, a rendszer „optimális állapotának" megőrzése, a hatályos joganyag mennyiségének a hatékonyságot növelő felülvizsgálata. A technikai dereguláció olyan szabályok „kigyomlálását" jelenti a joganyagból, amelyek már egyébként sem használhatók (pl. már megszűnt a szabály által szabályozott intézmény stb.), az érdemi dereguláció azonban alkalmazandó jogszabályok érdemi felülvizsgálatát, hatékonyságot célzó egyszerűsítését jelenti.
Forrás: http://www.burostop.hu/szotar.shtml

digitális szakadék

Arra a szakadékra utal, ami az új IKT-eszközök, például az internet hatékony felhasználására képes, illetve nem képes csoportok között fennáll. Kezdetben a kifejezést azoknak a megkülönböztetésére alkalmazták, akiknek rendelkezésére állt a hardver (a személyi számítógép), illetve akiknek nem volt hozzáférésük ehhez az eszközhöz. Ahogy a technológiák fejlődtek és használatuk is minőségi változáson ment át, a megosztottság egyre inkább a felhasználók és a nem használók, majd később a felhasználók különféle típusai közötti különbségtételt jelentette.
Forrás: ITTK

digitalizálás

Az a művelet, melynek során egy más hordozón már megjelent művet (szöveget, képet, hangot) számítógéppel olvasható, kódolt formába teszünk át. A szövegek digitalizálása során minden egyes karakter (betű, írásjel stb.) külön-külön kódot kap; ezt igen gyakran a szöveg megjelenítésére vonatkozó utasítások egészítik ki.
Forrás: ITTK

dokumentumkezelés

Dokumentumkezelés az üzleti folyamatokra ráépülő informatikai funkció, amely a dokumentumokat teljes életciklusokon át, kezeli és kontrollálja, keletkezésüktől (létrehozástól vagy beérkezéstől) kezdve a tároláson, visszakeresésen és az archiváláson át a selejtezésig.
Forrás: http://kripto.hu/

e-demokrácia

Az interaktív technológiák felhasználása a demokratikus folyamatok erősítése érdekében, aminek eredményeként az emberek úgy érezhetik, nagyobb tér nyílik nézeteik és véleményük számára, aktívabb részesei lehetnek a demokráciának. Az állampolgárok és a kormányzat kapcsolatát erősítő digitális technológiák által nyújtott lehetőségek kihasználása, a kormányzó hatalom és a kormányzottak, a képviselők és a képviseltek közötti demokratikus folyamatok javítása érdekében. Az elektronikus demokrácia tovább bontható „elektronikus részvételre" és „elektronikus választásra".
Forrás: ITTK

e-egészségügy

Az információs technológiák által támogatott egészségügyi rendszerek, eljárások összefoglaló elnevezése. A Szolgáltató Állam (e-kormányzat) megvalósításának egyik alrendszere, amely az egészségügyi szolgáltatások egyszerű, kényelmes igénybevételét hivatott elősegíteni az állampolgárok részére.
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

e-fizetés

Az elektronikus fizetés fogalma tágabb értelemben azokat a fizetési megoldásokat foglalja magában, amelyek keretében a fizetési tranzakció elektronikus eszközök közvetítésével valósul meg, készpénz vagy nem elektronikus készpénz-helyettesítő (csekk, váltó) használata nélkül.
Forrás: MeH-EKK

egyablakos ügyintézés

Olyan e-kormányzati, épülő szolgáltatatás, mely megvalósulása után lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy ügyeiket elektronikus úton egyetlen integrált alkalmazás futtatásával intézzék.
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

e-kereskedelem

Információs vagy fizikai javak adásvétele IKT eszközök lényegi igénybevételével. Az elektronikus kis- és nagykereskedelem ma jellemzően az interneten történik nyílt vagy zárt piacterekben, vagy közvetlenül a forgalmazók honlapján.
Forrás: ITOSZ

e-kormányzás

Elektronikus kormányzás – technológiai korszakváltás, amely az elektronikus eszközök alkalmazásával lehetővé teszi a kormányzati munka minőségi megváltoztatását, beleértve a szabályozási, szervezeti és humán dimenziókat.
Forrás: ITOSZ 

e-kormányzat

Az elektronikus kormányzat az információs technológia használatával kívánja támogatni a kormányzat működését, ezen a platformon is megvalósítani az állampolgárok kiszolgálását és kormányzati szolgáltatások biztosítását.
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

e-közbeszerzés

A közszféra által használt elektronikus megoldás, amellyel a szállítóival történő üzleti kapcsolatát tartja fenn. (Magába foglalja a közbeszerzési törvényben szereplő eljárási cselekmények valamelyikének, egy részének, vagy teljességének elektronikus támogatását, beleértve az elektronikus árlejtés, valamint a dinamikus beszerzés mint beszerzési technika alkalmazását.)
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

e-közigazgatás

A legkorszerűbb technikai-technológiai eszközöket alkalmazó kommunikációs csatornák, szolgáltatások kialakítása értjük, amelyek a lakosság, az önkormányzatok, a közigazgatási intézmények, piaci szereplők stb. közötti hatékonyabb információ- és adatforgalmat tesznek lehetővé.
Forrás: http://www.burostop.hu/szotar.shtml

e-learning

Más néven e-training, web based training. A tradicionális oktatási módszerek, valamint az internet nyújtotta új lehetőségek találkozása, a képzés egy új, hatékony módszere. Az e-learning egyrészt az oktatási anyag interneten, intraneten vagy elektronikus adathordozón keresztüli átvitelét jelenti, de jelenti magát a tudás- és tananyagot, valamint magát a képzési módszert: azaz a technológia, tanagyag, szolgáltatás hármas egységét képezi. Az e-learning kötetlen tanulást lehetővé tevő eszköz, mely térben és időben független a trénertől (tutor), valamint az egyéni képességeknek megfelelő haladást tesz lehetővé.
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

elektronikus aláírás

Elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt és azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat, illetőleg dokumentum.
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

"Olyan operatív program, amely a közigazgatás és igazságszolgáltatás működésének, eljárásainak, folyamatainak és szolgáltatásainak az infokommunikációs
technológiát kihasználó modernizációjára törekszik. "
Forrás: http://www.nfu.hu/download/1764/ekop070703hu.pdf

elektronikus szolgáltatás

Elektronikus úton igénybe vehető azon ügyintézési, tájékoztatási és kommunikációs szolgáltatások és ehhez kapcsolódó fizetési folyamatok összessége, beleértve a Ket. szerinti hatósági ügyintézést és szolgáltatásokat is, melyek

  • a központi elektronikus szolgáltató rendszer elemeként megjelenő szolgáltatásnak, vagy
  • azokon keresztül elérhető, a központi elektronikus szolgáltató rendszer által közvetlenül biztosított további szolgáltatásnak, vagy
  • a csatlakozott szervezetek által nyújtott közvetített elektronikus szolgáltatásnak, vagy
  • az EKG - közvetlenül a szolgáltató szervezet által nyújtott - elektronikus szolgáltatásának minősülnek.

Forrás: 182/2007.(VII. 10.)Korm.rendelet 2.§.f)

elektronizálás

Elektronikusan tárolt, illetve továbbított információvá alakítás
Forrás: http://www.nfu.hu/download/1764/ekop070703hu.pdf

e-önkormányzat

Az önkormányzati feladatok, funkciók elektronikus megvalósítása az Internet nyújtotta lehetőségek, technikai megoldások felhasználásával.
Forrás:

e-szavazás

Az elektronikus szavazás, vagy ahogy másképp hívják, online szavazás vagy internetes szavazás egy választási rendszernek minősül, amely során egy jelszó alkalmazásával lehetővé válik a választópolgárnak, hogy saját biztonságos és titkos szavazatát interneten keresztül leadhassa.
Forrás: 1126/2003. (XII. 12.) Korm. határozat

EU20/25 szolgáltatás

Az eEurope 2002 Akciótervben meghatározott alapvető 20 közszolgáltatás (Common List of Basic Public Services – CLBPS). A szolgáltatások online elérhetőségét különböző szintekbe sorolva mérik
Forrás: ITTK

fenntarthatóság

Társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja,ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését.
Forrás: Kikeres 3.0.

front office

Az üzleti világban a kereskedelmi és marketing folyamatok elterjedt elnevezése, de használják minden olyan folyamatra, amelynek résztvevői közvetlen kapcsolatban vannak az ügyféllel.
Forrás: ITOSZ

G2B szolgáltatás

Állami szervek vállalkozások számára nyújtott szolgáltatása.
Forrás: http://www.nfu.hu/download/1764/ekop070703hu.pdf

G2C szolgáltatás

Állami szervek állampolgárok számára nyújtott szolgáltatása.
Forrás: http://www.nfu.hu/download/1764/ekop070703hu.pdf

G2G szolgáltatás

Állami szervek egymás számára nyújtott szolgáltatása.
Forrás: http://www.nfu.hu/download/1764/ekop070703hu.pdf

hálózat- és rendszerfelügyelet

Az informatikai hálózat és rendszer üzemeltetéséért felelős csoport tevékenysége.
Forrás: Kikeres 3.0.

hardver

Az informatikai rendszerben alkalmazott számítástechnikai és telekommunikációs eszközök, berendezések vagy fizikai részegységek közös neve.
Forrás: Kikeres 3.0.

hitelesítés

A hitelesítés olyan folyamat, amely arra szolgál, hogy egy entitás bizonyítsa az önmagáról állítottak valódiságát.
Forrás: Kikeres 3.0.

honvédelem

Egyrészt maga a katonai erővel való védelem bármely idegen hatalom fegyveres támadásával szemben, amely a Magyar Köztársaság függetlensége, területi sérthetetlensége, lakossága és azok javai ellen irányul; másrészt a fegyveres erők, rendvédelmi szervek, a nemzetgazdaság, a társadalmi szervezetek és az érintett állampolgárok összehangolt felkészítése e feladatra.
Forrás: Kikeres 3.0.

indikátor

A programok illetve projektek céljának számszerűsítésére alkalmas pénzügyi vagy fizikai mutató. A programok céljainak számszerűsítésére négyszintű mutatók használhatók: Az input mutatók a támogatás egyes szintjeinek (program /prioritás /intézkedés / projekt) költségvetésére vonatkoznak. Az outputmutatók a tevékenységre vonatkoznak (pl. megépített út hossza, a támogatott cégek száma). Az eredménymutatók a program azonnali, közvetlen hatásaira vonatkoznak. A közvetlen résztvevőket, illetve igénybevevőket érintő változásokról nyújtanak információt. A hatásmutatók a program olyan következményeire utalnak, melyek a résztvevőkre gyakorolt közvetlen és azonnali hatáson túlmenően jönnek létre.
Forrás: ITOSZ

információs társadalom

Egyes szociológusok és politikusok által használt elnevezés a fejlett információtároló és -továbbító rendszerekkel rendelkező társadalmakra, ahol a gazdaság fő "nyersanyaga" az információ és az emberek többsége információs iparágakban dolgozik; az információs társadalom veszélyei között az elidegenedést és az (információban) szegények és gazdagok közötti szakadék növekedését, előnyei között pedig a környezetkímélő gazdaságot és a társadalom demokratikusabb működését szokták említeni.
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

innováció

"Új vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új marketingmódszer vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti gyakorlatban, munkahelyi
szervezetben vagy a külsõ kapcsolatokban."
Forrás: ITTK

Internet-használat

A számítógépes hálózatok világméretű rendszerének használata. Az Internet a hálózatok hálózata, amelynek használata révén a felhasználók bármilyen számítógépről képesek információhoz hozzájutni, feltéve, ha van hozzá kapcsolatuk és jogosultságuk.
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

interoperabilitás

Együttműködési képesség, átjárhatóság, ami az ügyfél számára egy kényelmes mozgási (választási) lehetőséget biztosít a különféle rendszerek ill. számítástechnikai termékek közötti használat során.
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

iratkezelés

Az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység.
Forrás: Kikeres 3.0.

keretrendszer

Önmagában közvetlenül nem használható, de bizonyos tipikus feladatok elvégzését nagy mértékben segítő, egységes módon megszerkesztett "építőkockákat" komponenseket) tartalmazó halmaz. A keretrendszerek lényege, hogy a különböző alkalmazásokban leggyakrabban használt elemeket egyetlen helyre gyűjtik össze, és készen kínálják a fejlesztők valamint a programok számára, amelyek így rengeteg elvégzendő munkától mentesülnek.
Forrás: MeH-EKK

kormányzati portál

A kormányzati portál biztosítja a központi rendszerben részvételre kötelezett, illetve ahhoz kapcsolódott szervezetek elektronikus közszolgáltatásaihoz való hozzáférését, az ügyintézéshez szükséges tájékoztatókhoz, valamint a közhiteles hatósági nyilvántartásokhoz és jogszabályban meghatározott adatbázisokhoz való hozzáférést, továbbá az elektronikus ügyintézéshez és a fizetések (elszámolások) elektronikus úton történő lebonyolításához szükséges feltételeket.
Forrás: 2009. évi LX. törvény az elektronikus közszolgáltatásról; 225/2009.(X. 14.)Korm. rendelet

környezetvédelem

(1) Olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása. (2) A társadalom és a természet, az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat biztosítására irányuló társadalmi tevékenység. Ennek megfelelően a környezetvédelem a károsodások és ártalmak megelőzésére illetve megszüntetésére, az okozott károsodások helyreállítására, a környezet alakítására egyaránt kiterjed.
Forrás: Kikeres 3.0.

környezetvédelmi engedélyek

A környezeti hatásvizsgálati eljárást lezáró engedélyező határozat.
Forrás: Kikeres 3.0.

közbeszerzés

Az állam, a helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, köztestületek, közalapítványok, költségvetési szervek, közszolgálati műsorszolgáltatók, társadalombiztosítási szervek és mindezek részvételével működő gazdasági társaságok törvényben meghatározott értéket meghaladó árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás-megrendeléseire vonatkozó eljárási szabályrendszer.
Forrás: Kikeres 3.0.

közigazgatási reform

Célja az államigazgatási szektor hatékony, eredményes és hosszabb távon is pozitív hatású, egyben ügyfélbarát, szolgáltató jellegű működésének megvalósítása. Ennek eléréséhez adekvát és hosszabb távon is stabil jogi szabályozás, élenjáró vezetési és szervezési módszerek bevezetése, valamint korszerű informatikai megoldások alkalmazása szükséges.
Forrás: Államreform Bizottság

közlekedés

(1) Tömeges, üzemszerű szállítási tevékenység, amely fogalomba értelemszerűen beleértendő az ezt szolgáló technikai és nem technikai intézményrendszer is. (2) Személyek és áruk távolsági szállítása műszaki eszközökkel. Alapelemei: pálya, jármű, energiaellátó rendszer, állomások. Fajtái: közúti, vasúti (nagy- és kisvasúti), légi, vízi (folyami és tengeri). Különleges fajtái a sodronyköteles és csővezetékes szállítás (ez utóbbi kizárólag áruk számára). Van helyi (városi), helyközi (elővárosi, távolsági), kontinentális és interkontinentális. Minőségét, a fejlesztési irányokat jellemzi és meghatározza a -biztonság, a -dinamika, a -politika, -technika. (3) Közlekedés alatt személyek és dolgok (javak, áruk, hírek, energiák stb.) olyan helyváltoztatását értjük, amelyek alkalmas berendezések igénybevételével jönnek létre.
Forrás: Kikeres 3.0.

közszolgáltatás

Olyan szolgáltatás, amelynek elérhetőségéért és adott szintű biztosításáért az állam felelősséget vállal.
Forrás: MeH-EKK

monitoring

A tevékenység a közösségi beavatkozások forrásainak és eredményeinek rendszeres vizsgálata. Célja a visszacsatolás és a közvetlen ismeretszerzés. Jelentéseket, elemzéseket, (erő)forrás mérlegeket, mutatókat magába foglaló koherens információs rendszeren alapszik.
Forrás: ITOSZ

munkanélküli járadék

A munkanélküli részére a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben meghatározott feltételek szerint nyújtott juttatás.
Forrás: Kikeres 3.0.

oktatás

Alkotmányos közszolgáltatás, amelyet az állam az oktatási rendszer minden szintjén (alsó, közép és felsőoktatás) köteles biztosítani. A közművelődéshez való alkotmányos jogot az állam ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki számára hozzáférhető közép- és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők anyagi támogatásával valósítja meg.
Forrás: Kikeres 3.0.

operatív program

Olyan programozási dokumentum, amelyet az Európai Bizottság hagyott jóvá a Közösségi Támogatási Keret egy részének megvalósítására. Prioritásokra bomlik, amelyek intézkedésekből állnak.
Forrás: NFÜ

közösségi internet-hozzáférési pont

Közösségi Internet-hozzáférési pontok. Más néven: Hálózati közigazgatási közönségszolgálat. A társadalmi szükségleteket kielégítő e-kormányzati szolgáltatások széles körű hozzáférését lehetővé tevő hálózat, amely az egyébként számítógéppel, internettel és felkészültséggel nem rendelkezők számára is elektronikus közszolgáltatásokat tud biztosítani helyi szinten. Legjellemzőbb célcsoportjai a kistelepülések, hátrányos helyzetű térségek, kisközösségek lakói. Jellegéből adódóan főként a civil részvétel, kontroll jellemzi. (Ügysegédi szolgálat, teleházak stb.)
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

portál

Olyan webhely, amely kapuként szolgál egy szervezet által nyújtott rendszerezett információk és szolgáltatások összességéhez.
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

szolgáltatási szint

A szolgáltatás nyújtás szolgáltató által vállalt paramétereink összessége (pl. Rendelkezésre állás, hibajavítási idő, stb.).
Forrás: ASP pályázati felhívás és útmutató

tanúsítás

(1) A tanúsítás a hitelesítés-szolgáltató vagy az elektronikus aláírási termék követelményeknek való megfelelését bizonyítja (az elektronikus aláírás fogalomkörben). (2) A tanúsítás egy olyan technikai értékelés, mely meghatározza azt, hogy egy számítógép rendszer, alkalmazás vagy hálózat terv és annak megvalósítása milyen mértékben felel meg egy előre meghatározott biztonsági követelmény-halmaznak .
Forrás: Kikeres 3.0.

területfejlesztés

Tág értelemben mindazon tevékenységek összefoglaló kategóriája, amelyekkel a közösségi szféra hat a különböző tevékenységek térbeli megoszlására, a területi tudományok eredményeit felhasználva törekszik a térszerkezet alakítására, a területi folyamatok dinamikájának a megváltoztatására. Mint a térhasználat tudatos irányítása négy alrendszerből áll: területpolitikai, szabályozási, intézményi/szervezeti és az eszközök tartalmazó. A területi tervezés a fentiek meghatározó eleme.
Forrás: NFÜ

tudásmenedzsment

Knowledge management. A tudásmenedzsment egy fogalomkörre utal, mely szerint egy vállalat tudatosan és átfogóan összegyűjti, rendszerezi, terjeszti és elemzi saját tudását, legyen az valamilyen erőforrás, dokumentum vagy emberi szakképzettség.
Forrás: e-Kormányzat 2005 – e-Kormányzat Stratégia és Programterv

Új Magyarország Fejlesztési Terv

A tagállam által készített programozási dokumentum, amely tartalmazza a Strukturális Alapok és a tagállam lépéseinek stratégiáját és prioritásait, céljait, valamint a Strukturális Alapok és más pénzügyi források hozzájárulását.
Forrás: NFÜ

útlevél

A Magyar Köztársaság tulajdonát képező hatósági igazolvány, amely birtokosának személyazonosságát és állampolgárságát, valamint a világ összes országába utazásra, illetőleg hazatérésre való jogosultságát hitelesen igazolja. Típusai a magánútlevél és a hivatalos útlevél.
Forrás: Kikeres 3.0.

ügyfélkapu

A központi rendszer természetes személyek részére nyújtott azonosítási szolgáltatásainak belépési, illetve szolgáltatási pontja, ahol a felhasználó közli a rendszerrel az azonosításához rendelkezésére álló információt, tulajdonságot, eszközt, illetve ahol az azonosítást igénylő megkapja a személy azonosságát alátámasztó információt
Forrás: 224/2009. (X. 14.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszer igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról

vidékfejlesztés

Olyan fejlesztési politika vagy tevékenység, amely a vidéki térségek társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatainak megfigyelése és értékelése alapján a helyi adottságokat érvényesítő, az adott térségben élő emberek aktív részvételével formálódó programok és beruházások meghatározását, valamit magvalósítását célozza a gazdasági és piaci hatékonyság növelése, a foglalkoztatottság megőrzése, illetve bővítése és a környezetminőség javítása érdekében.
Forrás: Kikeres 3.0.